1. Właścicielem sklepu internetowego „www.ekokids.eu” jest firma:

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

NIP: 949-156-53-47
Regon: 526496360

     nazywana dalej Sprzedającym.

2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ekokids.eu

3. Zakupów w naszym sklepie internetowym mogą dokonywać osoby, które ukończyły 18 lat (osoby fizyczne) lub firmy (osoby prawne) nazywane w dalej Kupującym.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w Niedziele i Święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest realizowanie zamówień poza granicami RP, wymaga to niestandardowych uzgodnień pomiędzy stronami.

Zasady dokonywania zakupów.
1. Aby dokonać zakupów w naszym sklepie należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia na stronie www.ekokids.eu, wybrać formę płatności i wysłać go.

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

3. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych z numerem telefonu, by w przypadku wątpliwości bądź nieprawidłowości w formularzu zamówienia można je było sprawnie wyjaśnić. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do możliwości jego realizacji.

4. Przyjęcie każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

5. Dokonanie zmian w zamówieniu, możliwe jest telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mail do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

6. Wypełnienie i odesłanie zamówienia z zawartymi w nim informacjami stanowi potwierdzenie ich prawdziwości oraz akceptację bez zastrzeżeń wszystkich punktów i postanowień niniejszego regulaminu.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Sprzedający ma prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży paragon bądź faktura Vat.

10. Sprzedający akceptuje płatności: za pobraniem oraz przelewem na konto.

11. Realizacja zamówienia następuje :
- w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze (za pobraniem) do 48 godzin po złożeniu zamówienia,
- w przypadku zamówienia płatnego przelewem do 48 godzin po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedającego.

Dane konta:
Numer konta: 92102016640000380203800323
Odbiorca:EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

Obsługa sklepu dołoży wszelkich starań by wyżej wymienione terminy nie uległy wydłużeniu. W szczególnych przypadkach gdyby taka sytuacja jednak miała miejsce Kupujący będzie informowany na bieżąco.

Realizacja nie będzie miała miejsca w przypadku braku zaksięgowania wpłaty właściwej kwoty.

12. W przypadku ewentualnej niedostępności produktu w zamówieniu Kupujący informowany jest o tym fakcie. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

13. Zakupione towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

Koszt wysyłki Kurierem – 14.00 zł
Koszt wysyłki Kurierem POBRANIE - 17.50 zł

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Wysyłka i płatności.

14. Sprzedający udziela gwarancji zwrotu i wymiany zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Wszelkie informacje dotyczące warunków rozpatrywania zwrotów i wymian umieszczone są w zakładce Zwrot i Reklamacje.

Zwrot, wymiana, odstąpienie od umowy

- Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz O Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny”, Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warunkiem zwrotu jest odesłanie, na koszt Kupującego, zakupionego w sklepie www.ekokids.eu towaru na adres siedziby Sprzedającego i przesłanie oświadczenia o zaistniałej sytuacji.

- Przesyłka, o której mowa w punkcie 1., powinna być należycie zapakowana, tak aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

- Zwracany towar musi spełniać poniższe warunki:
a. towar nie może być uszkodzony ani używany, oznaczenia towaru oraz metki nie mogą być naruszone,
b. towar musi być kompletny jeśli składał się z kilku części,
c. towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu jeśli towar występował w opakowaniu
d. do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

- Zwroty nie będą uwzględniane jeśli został naruszony choćby jeden z powyższych warunków.

- Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego

- Zwroty prosimy odsyłać na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy(wzór poniżej):

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa
www.ekokids.eu

poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

- Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu towaru do druku

Poniżej wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w przypadku zwrotu towaru.

Imię i nazwisko                                                                                                                               data, miejscowość

…………………………………………………

Adres

…………………………………………………

Tel kontaktowy

                                                                                              EKO Łukasz Kot
                                                                                              ul.Szafranowa 11
                                                                                              42-224 Częstochowa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Towar otrzymałem dnia: ……………………………………….

Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              podpis

Reklamacje i gwarancje

- Towary zakupione w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora. W przypadku stwierdzenia wad technicznych produktu czy ewentualnej omyłkowej wysyłki prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu celem omówienia szczegółów rozwiązania problemu. Towar zostanie wymieniony na nowy (naprawiony) lub zwrócimy pieniądze za towar i za wysyłkę na wskazane konto. Do przesyłki należy dołączyć informacje na temat zaistniałej sytuacji oraz dane do zwrotu środków pieniężnych.

- Reklamacje dotyczące niezgodności kolorów i odcieni towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane.

- W przypadku uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej podczas dostawy należy w obecności kuriera/listonosza spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu potwierdzonego przez doręczyciela.

- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar reklamowany odsyłamy na koszt Kupującego bądź pozostaje on do odbioru w siedzibie Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

- Reklamacje prosimy odsyłać na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (wzór poniżej):

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

www.ekokids.eu

Wzór formularza reklamacyjnego do druku
 

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu po przedstawieniu mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią regulaminu są zakładki

zamieszczone na stronie. Umieściliśmy te informacje oddzielnie w widocznym miejscu by Kupującym, którzy nie czytają Regulaminu przybliżyć te ważne aspekty.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania towarów lub/i wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.

3. Z chwilą przesłania Zamówienia, Kupujący oświadcza, że godzi się na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji złożonego zamówienia, wystawiania faktury, rozliczania transakcji oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo wglądu we własne dane osobowe, nanoszenia zmian, a także usunięcia z bazy danych Sprzedającego.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z Prawem Polskim i w Języku Polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów mogących wynikać z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

7. Obsługa sklepu www.ekokids.eu dołoży wszelkich starań aby opisy i dane techniczne oferowanych artykułów były prawdziwe i aktualne, a zdjęcia odzwierciedlały stan rzeczywisty towaru.