1. Majiteľom internetového obchodu „www.ekokids.eu” je spoločnosť:

  

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

Poľsko


     IČO: 526496360
     DIČ: 9491565347

ďalej len predávajúci.

2. Internetový obchod sa nachádza na adrese www.ekokids.eu

3. Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov (fyzické osoby) alebo firmy (právnické osoby), ďalej len kupujúci.

4. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne 7 dní v týždni. Objednávky zadané v nedeľu a počas sviatkov budú spracované podľa poradia ich zadania v prvý pracovný deň, nasledujúci po dni zadania objednávky.

5. Objednávky sa spracúvajú na území Poľskej republiky. Je možné spracovať objednávky do zahraničia, vyžaduje to však nadštandardnú dohodu medzi stranami.

Pravidlá nakupovania.
1. Pre uskutočnenie nákupu v našom obchode je potrebné správne vyplniť objednávkový formulár na stránke www.ekokids.eu, vybrať spôsob platby a odoslať formulár.

2. Zadaním a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obsahom týchto pravidiel a súhlasí so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely spojené so spracovaním objednávky.

3. Prosíme o zadanie správnych kontaktných údajov s telefónnym číslom, aby bolo možné efektívne vyjasnenie prípadných pochybností či nezrovnalostí v objednávkovom formulári. Obchod si vyhradzuje právo skontrolovať objednávku a stornovať ju v prípade opodstatnených pochybností, týkajúcich sa možnosti jej spracovania. 

4. Pracovníci zákazníckeho servisu obchodu potvrdia prijatie každej objednávky e-mailom alebo telefonicky. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy nastáva v zmysle Občianskeho zákonníka v okamihu potvrdenia objednávky zamestnancom obchodu.

5. Zmenu objednávky je možné uskutočniť telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu do okamihu vystavenia predajného dokladu. Kupujúci nemôže stornovať objednávku, ktorá už bola odoslaná.

6. Vyplnenie a odoslanie objednávky s údajmi, ktoré sú v nej uvedené, predstavuje potvrdenie pravdivosti týchto údajov a bezvýhradný súhlas  so všetkými bodmi a ustanoveniami týchto pravidiel.

7. Všetky ceny sú uvedené v poľských zlotých a obsahujú DPH. Cena, uvedená pri každom produkte, je záväzná v okamihu zadania objednávky kupujúcim. Ceny neobsahujú poštovné. Predávajúci má právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho upovedomenia objednávateľa, s výhradou, že zmeny cien sa netýkajú objednávok, ktoré sú v spracovaní

8. Všetky produkty ponúkané predávajúcim sú novo vyrobené – nepoužívané, nemajú faktické ani právne vady.  

9. Ku každej objednávke sa vystavuje predajný doklad – pokladničný blok alebo faktúra.

10. Predávajúci prijíma platby: na dobierku alebo bankovým prevodom na účet.

11. Objednávky budú spracované:
v prípade objednávky s platbou bankovým prevodom do 48 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 92102016640000380203800323
Príjemca:

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

Do informácie pre príjemcu uveďte prosím číslo objednávky.

Pracovníci zákazníckeho servisu obchodu vynaložia maximálnu snahu, aby sa vyššie uvedené lehoty nepredĺžili. V mimoriadnych prípadoch, ak by takáto situácia nastala, bude o nej kupujúci priebežne informovaný.

Objednávka nebude spracovaná v prípade, ak sa na účet pripíše nesprávna suma.

12. V prípade, ak by bol produkt zadaný v objednávke nedostupný, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný. V takom prípade sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude objednávka spracovaná (čiastočné spracovanie, predĺženie doby čakania, stornovanie celej objednávky). V prípade, ak kupujúci neodpovie do 3 dní, obchod si vyhradzuje možnosť odoslať dostupné položky z objednávky alebo stornovať objednávku.

13. Zakúpený tovar sa odosiela prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

Podrobné informácie nájdete v záložke Doprava a platby.

14. Predávajúci poskytuje záruku na vrátenie a výmenu zakúpeného tovaru v lehote do 14 dní od jeho prijatia. Všetky informácie týkajúce sa podmienok vrátenia a výmeny tovaru  sú uvedené v záložke Vrátenie a výmena.

Vrátenie tovaru a reklamácie

Vrátenie a výmena tovaru

- Podľa zákona o ochrane vybraných práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (ustawa „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”) z 2. marca 2000 je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar v lehote 14 dní. Podmienkou vrátenia je zaslanie tovaru, ktorý bol zakúpený v e-shope www.ekokids.eu, na náklady kupujúceho na adresu sídla predávajúceho a zaslanie oznámenia o vzniknutej situácii.

- Zásielka, o ktorej sa hovorí v bode 1. musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

- Vrátený tovar musí spĺňať nižšie uvedené podmienky:
a. tovar nesmie byť poškodený ani použitý, označenia tovaru a visačky nesmú byť porušené,
b. ak sa tovar skladal z niekoľkých častí, musí byť kompletný,
c. ak bol tovar zabalený, je potrebné ho vrátiť v pôvodnom balení,
d. k vrátenému tovaru priložte doklad o zaplatení.

- V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v bode 3. vrátenie tovaru nebude akceptované.

- Peniaze budú vrátené do 5 pracovných dní od okamihu dodania tovaru do sídla predávajúceho:

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa


www.ekokids.eu

prevodom na bankový účet, ktorý uviedol kupujúci alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú adresu.

- Zásielky na dobierku nebudeme preberať.

   

Reklamácie a záruky
- Tovar zakúpený v e-shope je novo vyrobený - nepoužitý a má záruku od výrobcu alebo od distribútora. V prípade zistenia technických nedostatkov výrobku alebo prípadného chybného doručenia bezodkladne kontaktujte pracovníkov zákazníckeho servisu obchodu s cieľom nájsť postup riešenia problému. Tovar Vám vymeníme za nový (opravený) alebo Vám vrátime peniaze za tovar a poštovné na účet, ktorý uvediete. K zásielke priložte informáciu o vzniknutej situácii a údaje potrebné na vrátenie peňažných prostriedkov.

- Predávajúci nebude vybavovať reklamácie týkajúce sa odlišnosti farieb a farebných odtieňov, vyplývajúce z individuálnych nastavení počítača kupujúceho.

- Pokiaľ bol balík pri preprave poškodený alebo ak bola prerušená ochranná páska, je potrebné v prítomnosti kuriéra/poštového doručovateľa spísať škodový zápis. Reklamácie budú vybavené iba na základe zápisu potvrdeného doručovateľom.

- V prípade neoprávnenej reklamácie zasielame reklamovaný tovar späť kupujúcemu na jeho náklady alebo ponecháme na vyzdvihnutie v sídle predávajúceho počas 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

- Reklamácie je potrebné zasielať na adresu predávajúceho spolu s vyplneným vyhlásením o odstúpení od zmluvy:

EKO Łukasz Kot
ul.Szafranowa 11
42-224 Częstochowa

Vzor reklamačného formulára na vytlačenie 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy v prípade vrátenia tovaru na vytlačenie

Nižšie uvádzame vzor Oznámenia o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade vrátenia tovaru.

Meno a priezvisko                                                                                                                                dátum, miesto

…………………………………………………

Adresa

…………………………………………………

Vaše telefónne číslo

                                                                                            

                                                                                                   EKO Łukasz Kot
                                                                                                   ul.Szafranowa 11
                                                                                                   42-224 Częstochowa

                                                                                                   Poľsko

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

Týmto oznamujem, že podľa čl. 27 zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014 (Ustawa o prawach konsumenta) Vám vraciam zakúpený tovar v podobe:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tovar som prevzal dňa: ……………………………………….

Číslo bankového účtu, na ktorý žiadam vrátiť platbu za vrátený tovar

IBAN:......................................................................................................................................................

 

SWIFT/BIC:................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že vrátený tovar je v nezmenenom stave a nebol použitý.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              podpis

15. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). V zmysle tohto zákona  majú zákazníci právo nahliadať do svojich údajov, opravovať ich a podať žiadosť o ukončenie ich spracovania. 

16. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obsah týchto pravidiel po predstavení mechanizmu zmeny, ktorý neporušuje získané práva zákazníkov.

Záverečné ustanovenia
1. Záložky Doprava a platby ako aj Vrátenie a výmena, umiestnené na stránke, predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel. Tieto informácie sme uviedli osobitne na viditeľnom mieste, aby sme tieto dôležité aspekty priblížili kupujúcim, ktorí nečítajú pravidlá. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny ponúkaného tovaru, vyradiť tovar z ponuky a/alebo zaviesť nový tovar do ponuky obchodu, usporadúvať a odvolávať promo akcie alebo ich meniť, a to bez predchádzajúceho upovedomenia.

3. Okamihom odoslania objednávky kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov na účely spracovania zadanej objednávky, vystavenia faktúry, zúčtovania transakcie a vedenia finančného výkazníctva. Osobné údaje kupujúceho sú dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám.  Kupujúci má právo nahliadať do svojich osobných údajov, meniť ich, a taktiež odstrániť z databázy predávajúceho.

4. Zmluva o predaji tovaru sa uzatvára v poľskom jazyku podľa poľského právneho poriadku. 

5. Záležitosti neupravené týmito pravidlami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6. Príslušným súdom oprávneným riešiť spory, ktoré môžu vyplývať zo zmlúv uzatvorených na základe týchto pravidiel, je miestne a vecne príslušný súd pre riešenie sporu.  

7. Pracovníci zákazníckeho servisu obchodu www.ekokids.eu vynaložia maximálnu  starostlivosť,  aby boli popisy a technické parametre ponúkaných produktov pravdivé a aktuálne a aby fotografie odrážali skutočný stav tovaru.