FIZISKO PERSONU AIZSARDZĪBAS POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI UN ŠĀDU DATU BRĪVU APRITI UN DIREKTĪVAS 95/46/EK ATCELŠANU.

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem Interneta veikalā piedāvātajiem  Produktiem un ir domāta Interneta veikala Klientiem. Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar Interneta veikalu pa e-pastu: office@ekokids.eu.

Kas ir Jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu, kā personas datu subjekta, personas datu pārzinis ir Ražošanas un pakalpojumu uzņēmums EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa NIP:9491565347, juridiskā adrese  Szafranowa iela 11, Čenstohova (Częstochowa), kas ir tiešsaistes tirdzniecības platformas operators, kas pieejama adresē www.ekokids.eu.

Kā ar mums sazināties, lai uzzinātu vairāk par savu personas datu apstrādi?

Rakstiet mūsu pilnvarotajam personas datu aizsardzības uzraudzītājam. Šeit ir viņa kontaktinformācija:

e-pasta adrese: office@ekokids.eu,

pasta adrese: Datu aizsardzības uzraudzītājs ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā EKO Łukasz Kot , Szafranowa iela 11, 42-224 Čenstohova (Częstochowa).

Kur mēs iegūstam Jūsu datus?

Mēs saņēmām tos no jums konta izveides laikā, kā arī vēlāk, saistībā ar jūsu veiktajiem darījumiem interneta veikalā www.ekokids.eu (ražošanas un pakalpojumu uzņēmums EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa).

Kāds ir ražošanas un pakalpojumu uzņēmuma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa veiktās Jūsu personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats?

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. l-88pp.). 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu, tostarp, lai:

 • sniegtu pakalpojumus elektroniskā veidā un nodrošinātu piekļuvi visiem interneta veikala www.ekokids.eu resursiem, tādējādi nodrošinot darījumu un maksājumu veikšanu par precēm, kas pārdotas Ražošanas un pakalpojumu uzņēmuma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa; Interneta veikalā;
 • izveidotu un pārvaldītu Jūsu kontu vai kontus, un nodrošinātu Jums piekļuvi savam kontam, darījumu veikšanu un tehnisko problēmu atrisināšanu;
 • izskatītu sūdzības tās iesniegšanas gadījumā;
 • apstrādātu Jūsu iesniegtos prasījumus (piem. izmantojot kontaktformu);
 • sazinātos ar Jums, tostarp ar mērķi sniegt pakalpojumus.

Turklāt likums pieprasa, lai mēs apstrādātu Jūsu datus nodokļu un grāmatvedības nolūkos.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī turpmāk norādītajiem mērķiem, pamatojoties uz ražošanas un pakalpojumu uzņēmuma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa likumīgajām interesēm, kas ietver sekojošas darbības:

 • Jūsu un visu pārējo lietotāju aktivitātes uzraudzība, kas ietver, piemēram, atslēgvārdu meklēšanu, Jūsu aktivitātes tīmekļa vietnē www.ekokids.eu pārvaldību;
 • mārketinga pasākumi pret Jums, tostarp pašu pakalpojumu, interneta veikalā piedāvāto preču tiešais mārketings;
 • saziņa ar Jums, tostarp nolūkiem, kas saistīti ar atļautajiem mārketinga pasākumiem, izmantojot pieejamos saziņas kanālus, īpaši un ar Jūsu piekrišanu - pa e-pastu vai tālruni;
 • maksājumu pakalpojumu sekmēšana;
 • mūsu elektroniski sniegto pakalpojumu drošības nodrošināšana, tostarp ražošanas un pakalpojumu uzņēmuma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa iekšējās kārtības ievērošanas uzraudzība, krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un satiksmes drošības nodrošināšana;
 • Jūsu un visu pārējo lietotāju aktivitātes uzraudzība, piemēram, atslēgvārdu meklēšana, piedāvājumu publicēšana,
 • pētījumu un analīžu veikšana, tostarp attiecībā uz šīs tirdzniecības platformas funkcionalitāti, pakalpojumu darbības uzlabošanu vai apmeklētāju galveno interešu un vajadzību novērtēšanu;
 • Jūsu pieprasījumu apstrāde, īpaši ko iesniedz lietotāju apkalpošanas nodaļai vai izmantojot kontaktformu gadījumā, ja tie nav tieši saistīti ar līguma izpildi;
 • lojalitātes programmu, konkursu un veicināšanas akciju organizēšana, kurās Jūs var piedalīties;
 • statistisko analīžu veikšana;
 • datu glabāšana arhivēšanas nolūkos un pārskatatbildības nodrošināšana (lai pierādītu mūsu juridisko pienākumu izpildi).

Ja Jūs tam piekrītat, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai:

 • saglabātu datu sīkfailos, apkopotu datus no tīmekļa vietnēm un mobilajām lietojumprogrammām;
 • organizētu konkursus un lojalitātes programmas, kurās Jūs var piedalīties;

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā tādā pašā veidā, kā jūs to izteicāt. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu.

Vai jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Lai mēs varētu noslēgt un izpildīt ar Jums noslēgto līgumu un tādējādi sniegt Jums pakalpojumu, mēs pieprasām šādu personīgo informāciju:

 • Jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, parole un dzimšanas datums, pilna adrese, tālrunis (personas konta gadījumā) vai
 • Jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, parole, tālrunis, uzņēmuma rekvizīti (uzņēmuma konta gadījumā).

Ja kāda iemesla dēļ šos personas datus neesat iesniedzis, diemžēl, mēs nevarēsim noslēgt  ar Jums līgumu, līdz ar ko Jūs nevarēsiet izmantot mūsu interneta veikalu.

Ja likumā tas ir paredzēts, mēs varam Jums pieprasīt iesniegt citus nepieciešamos datus, piemēram, grāmatvedības vai nodokļu nolūkos. Izņemot šos gadījumus, Jūsu personas datu iesniegšana ir brīvprātīga.

Kādas ir Jūsu tiesības pret ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa attiecībā uz apstrādājamiem datiem?

Garantējam visu Jūsu tiesību ievērošanu saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulu, proti, jūsu tiesības piekļūt, labot un dzēst datus, tiesības ierobežot to apstrādi, tiesības tos pārsūtīt, nenodot automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kā arī tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Varat izmantot šīs tiesības, ja:

 • attiecībā uz pieprasījumu par datu labošanu, Jūs pamanāt, ka jūsu dati ir nepareizi vai nepilnīgi;
 • attiecībā uz pieprasījumu par datu dzēšanu: Jūsu dati vairs nebūs nepieciešami nolūkiem, kādiem ražošanas un pakalpojumu uzņēmums EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa tos ir ieguvis; atsauksiet savu piekrišanu datu apstrādei; iebildīsiet pret savu datu apstrādi; Jūsu dati tiks apstrādāti nelikumīgi; dati ir jādzēš, lai pildītu likumā paredzētās saistības, vai dati ir savākti saistībā ar bērnam piedāvātajiem pakalpojumiem elektroniskā veidā;
 • attiecībā uz pieprasījumu par datu apstrādes ierobežošanu: ja pamanāt, ka Jūsu dati ir nepareizi, varat pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu uz laiku, kas mums nepieciešams, lai pārbaudītu šo datu pareizību; datu apstrāde ir pretlikumīga, bet Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, Jūsu dati mums vairs nav vajadzīgi, bet Jūs tos pieprasāt, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses vai iesniegtu sūdzību; vai Jūs esat iebilduši pret Jūsu personas datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai mūsu likumīgais datu apstrādes pamats atbilst Jūsu interesēm.
 • attiecībā uz pieprasījumu par datu pārsūtīšanu: Jūsu datu apstrāde tiek veikta,


 • pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar Jums noslēgto līgumu, kā arī ja šī apstrāde notiek automātiski.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei, kas ir Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors (adrese:  Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors, Stawki iela 2, 00-193 Varšava).

Kādās situācijās jūs varat iebilst pret datu apstrādi?

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai

 • statistikas nolūkos, un iebilduma pamatā ir konkrētā situācija, kādā atrodaties,
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tostarp tie šim mērķim tiek profilēti.

Atcerieties, ka savas tiesības izteikt iebildumus varat izmantot no 2018. gada 25. maija.

Ar ko mēs dalāmies ar Jūsu personas informāciju?

Jūsu personas dati var tikt nodoti uzņēmumiem, kas mūs atbalsta, sniedzot pakalpojumus elektroniskā veidā, proti, kas nodrošina maksājumu pakalpojumus, un uzņēmumiem, kas sniedz mums nosūtīšanas pakalpojumus. Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts iestādēm, kas cīnās pret krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus ar Jums noslēgtā līguma darbības laikā, kā arī pēc tā beigām:

 • lai izpildītu prasības saistībā ar līguma izpildi,
 • lai izpildītu saistības, kas izriet no likuma normām, tostarp, jo īpaši nodokļu un grāmatvedības jomā,
 • lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu,
 • cik nepieciešams statistikai un arhivēšanai,
 • maksimāli 10 gadus pēc līguma termiņa beigām.

Mēs glabājam Jūsu personas datus mārketinga nolūkos līguma darbības laikā vai līdz Jūs iebilstat pret šo datu apstrādi, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem notiek agrāk.

Attiecībā uz mūsu organizētajām lojalitātes programmām, konkursiem un veicināšanas akcijām, kurās Jūs var piedalīties, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus to darbības laikā un līdz apbalvojumu norēķina termiņa beigām. Pārskatatbildības nolūkos, t.i., lai  pierādītu atbilstību noteikumiem par personas datu apstrādi, mēs glabāsim datus par periodu, kurā ražošanas un pakalpojumu uzņēmumam EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa ir pienākums uzturēt datus vai dokumentus, kas tos satur, lai dokumentētu juridisko prasību izpildi un ļautu pārbaudīt to atbilstību valsts iestādēm.

Interneta veikala apkopotie dati

Reģistrācijas laikā iegūtie dati
Reģistrējoties Interneta veikalā, Klients norāda savus datus brīvprātīgi.
    Reģistrējoties Interneta veikalā, Klients norāda savu vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni
Reģistrācijas laikā Klients norāda lietotājvārdu un paroli, kas aizsargā Klienta kontu Interneta veikalā. Lietotājvārds un parole Klientam ir jāaizsargā pret ļaunprātīgu izmantošanu.

Pirkšanas darījuma laikā iegūtie dati
Lai veiktu pirkuma darījumu, Klients norāda, starp citu: kredītkartes tipu, kredītkartes numuru, kartes derīguma termiņu, CVV numuru.

Automātiski vāktie dati
Apmeklējot Interneta veikala vietni, automātiski tiek savākti IP adreses dati, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas tips, operētājsistēmas tips. Šos datus var savākt, izmantojot sīkfailus un sistēmu „Google Analytics”
Interneta veikals arī apkopo Klientu datus (piem. e-pasta adrese, IP adreses dati), kas sazinās, izmantojot Interneta veikala vietni.
    Interneta veikals apkopo Klientu datus (piem. segvārds, pseidonīms un citi), kas brīvprātīgi publicē komentārus par produktiem Interneta veikala  vietnē.

Datu izmantošana Interneta veikalā

  Reģistrācijas laikā Klienta iesniegtie dati tiek izmantoti tik, lai Klients varētu pieteikties Interneta veikalā un lai nodrošinātu līguma izpildi. Reģistrācija Interneta veikalā ir obligāta, ja Klients vēlas veikt pasūtījumu.
   Pirkuma darījuma laikā iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai apstrādātu maksājumu par veikto pasūtījumu.
  Lai izpildītu pasūtījumu, Klienta dati tiek nodoti tādām trešajām pusēm, kā kurjerpasta uzņēmumi, maksājumu operatori, apdrošinātāji, izsoles tīmekļa vietnes.
    Automātiski savāktos datus var izmantot tikai, lai analizētu Klientu uzvedību Interneta veikala vietnē, apkopotu demogrāfiskos datus par Klientiem, lai personalizētu Interneta veikala tīmekļa vietņu saturu.
    Dati, kas iegūti, Klientam sazinoties ar Interneta veikalu, tiek izmantoti tikai korespondences nolūkos ar Klientu un atbildot uz Klienta pieprasījumu.
    Klienta dati tiek nodoti Personas datu aizsardzības ģenerālinspektoram un  tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu iestādēm likumos paredzētajā kārtībā.
    Ar klienta piekrišanu dati tiek izmantoti mārketinga nolūkos.

Datu maiņa

    Klientam ir tiesības papildināt, atjaunināt, labot, dzēst personas datus, atcelt to apstrādi, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai ir iegūti, pārkāpjot likumu vai vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika ievākti. Pārējās Klienta tiesības un pienākumi attiecībā uz personas datu aizsardzību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.


   Klients var patstāvīgi mainīt Interneta veikala sistēmā norādītos datus.
Nevar mainīt datus, ko izmanto pirkuma darījumam, jo tie ir daļa no grāmatvedības dokumenta, un automātiski savāktus datus.

Konta dzēšana

    Klients, kurš ir izveidojis kontu Interneta veikalā, var jebkurā brīdī iesniegt Interneta veikalā pieprasījumu par tā dzēšanu. Konta dzēšana ir neatgriezeniska un nozīmē visu Klienta datu dzēšanu. Šāda konta atjaunošana nebūs iespējama.

Datu aizsardzība

    Klientam ir pienākums aizsargāt paroļu un lietotājvārdu konfidencialitāti, ko viņš izmanto Interneta veikalā. Klients ir atbildīgs par paroles un konta nodošanu izmantošanai trešajām personām. Klients ir atbildīgs par darbībām, kas notiek, izmantojot klienta paroli vai kontu. Klients apņemas nekavējoties paziņot Interneta veikalam gadījumā, ja viņa kontu izmanto nepiederošas personas vai par citiem viņam zināmiem drošības pārkāpumiem.
    Saziņa starp Klientu un Interneta veikala serveri ir šifrēta. Datu pārraides drošību nodrošina SSL (Secure Socket Layer v3) pārraides protokols. SSL šifrē datus pirms to nosūtīšanas no Klienta pārlūkprogrammas un tos atšifrē pēc drošas piekļuves Interneta veikala serverim. Informācija, kas nosūtīta no Interneta veikala servera uz Klientu, tiek arī šifrēta, un pēc mērķa sasniegšanas, tiek atšifrēta.

Privātuma politikas izmaiņas

    Interneta veikals patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, par ko Interneta veikala Klienti tiks informēti Interneta veikala tīmekļa vietnē.