POLITIKA OCHRANY FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES.

Tato Politika soukromí se týká všech výrobků, které nabízí internetový obchod, a je určena klientům internetového obchodu. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se této politiky soukromí, kontaktujte internetový obchod prostřednictvím elektronické pošty: office@ekokids.eu.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem čili subjektem rozhodujícím o tom, jak budou využity vaše osobní údaje je firma EKO Łukasz Kot se sídlem Częstochowa, ul. Szafranowa 11 NIP:9491565347, operátor internetové obchodní platformy dostupné na adrese www.ekokids.eu.

Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali více informací o zpracování svých osobních údajů?

Napište našemu inspektorovi osobních údajů. Zde jsou jeho kontaktní údaje:

e-mailová adresa: office@ekokids.eu,

poštovní adresa: Inspektor Ochrony Danych EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa.

Odkud máme vaše údaje?

Získali jsme je od vás při založení účtu a také později, v souvislosti s vašimi transakcemi prováděnými v internetovém obchodě www.ekokids.eu (EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa)

Jaký je účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů firmou EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1–88)

Zpracováváme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, včetně:

 • umožnění poskytování služby elektronickou cestou a neomezené používání internetového obchodu www.ekokids.eu, včetně provádění transakcí a plateb za zboží prodané v internetovém obchodě firmy EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa;
 • založení a vedení vašeho účtu nebo více účtů a zajištění obsluhy vašeho účtu, transakcí a řešení technických problémů;
 • vyřízení reklamace v případě, že podáte takovou reklamaci;
 • vyřízení hlášení, která nám zasíláte (např. prostřednictvím kontaktního formuláře);
 • kontaktování vás, včetně účelů spojených s poskytováním služeb.

Kromě toho, právní předpisy nás zavazují ke zpracování vašich údajů pro daňové a účetní účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro níže uvedené účely, na základě oprávněného zájmu firmy EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa, kterým je:

 • monitorování vaší aktivity a všech jiných uživatelů, zahrnující např. hledání klíčových slov, řízení vaší aktivity na www.ekokids.eu;
 • provádění vůči vám marketingových činností, včetně přímého marketingu vlastních služeb, zboží, internetového obchodu;
 • kontaktování vás, včetně účelů spojených s povolenými marketingovými činnostmi, prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména i s vaším souhlasem – e-mailem a přes telefon;
 • zajištění obsluhy platebního styku;
 • zajištění bezpečnosti služeb, které vám poskytujeme elektronickou cestou, včetně vymáhání dodržování interních pravidel firmy Zakład Produkcyjno-Usługowy "EKO" ZOFIA KOT w spadku a opatření proti podvodům a zpronevěře a zajištění bezpečnosti provozu;
 • monitorování vaší aktivity a všech jiných uživatelů, např. hledání klíčových slov, zveřejňování nabídek,
 • provádění výzkumů a analýz, mimo jiné z hlediska funkčnosti této obchodní platformy, zlepšení fungování služeb nebo odhadu hlavních zájmů a požadavků návštěvníků;
 • vyřizování vašich žádostí, které jsou předávány zejména oddělení klientských služeb a prostřednictvím kontaktního formuláře v situaci, kdy nejsou přímo spojeny s plněním smlouvy;
 • pořádání věrnostních programů, soutěží a akčních nabídek, kterých se můžete účastni;
 • provádění statistických analýz;
 • uchovávání údajů pro archivační účely a zajištění vyúčtování (prokázání splnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů).

Pokud s tím nebudete souhlasit, budeme zpracovávat vaše osobních údaje pro účely:

 • uložení údajů v souborech cookies, shromažďování údajů z webových stránek a mobilních aplikací;
 • pořádání soutěží a akčních nabídek, kterých se můžete účastnit;

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoli stejným způsobem, jak jste jej udělili. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tak dlouho, dokud neodvoláte souhlas.

Musíte nám uvést své osobní údaje?

Vyžadujeme, abyste uvedli následující údaje, abychom mohli uzavřít a splnit smlouvu uzavřenou s vámi, a tímto vám poskytnout službu:

 • Pan/paní, jméno a příjmení, e-mailová adresa, heslo a datum narození, úplná adresa, telefon (v případě běžného účtu) nebo
 • Pan/paní, jméno a příjmení, e-mailová adresa, login, heslo, telefon a informace o firmě a její adrese (v případě firemního účtu).

Pokud z nějakého důvodu neuvedete tyto osobní údaje, bohužel nebudeme moci s vámi uzavřít smlouvu, a v následku nebudete moci používat náš internetový obchod.

Budou-li to vyžadovat právní předpisy, můžeme vás požádat o uvedení jiných údajů nezbytných např. pro účetní nebo daňové účely. Kromě těchto případů je uvedení vašich údajů dobrovolné.

Jaká máte práva vůči firmě EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa v rámci zpracovávaných údajů?

Zaručujeme dodržení všech vašich práv vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. právo na přístup, opravu a výmaz vašich údajů, omezení jejich zpracování, právo na jejich přenášení, nesouhlas s automatizovaným rozhodováním, včetně profilování, a také právo na podání námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

Tato práva můžete používat, když:

 • vzhledem k žádosti o opravu údajů si všimnete, že vaše údaje nejsou správné nebo jsou neúplné;
 • vzhledem k žádosti o výmaz údajů: vaše údaje nebudou již nutné pro účely, pro které je shromáždila firma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa; svůj souhlas se zpracováním údajů odvoláte; vnesete námitku proti zpracování vašich údajů; vaše údaje budou zpracovávány v rozporu se zákonem; údaje musí být smazány pro splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb elektronickou cestou nabízených dítěti;
 • vzhledem k žádosti o omezení zpracování údajů: všimnete si, že vaše údaje nejsou správné – můžete požadovat omezení zpracování vašich údajů na dobu, která nám umožní zjistit správnost těchto údajů; vaše údaje budou zpracovávány v rozporu se zákonem, ale nebudete chtít, aby byly smazány; vaše údaje nebudeme již potřebovat, ale mohou být potřebné vám pro obranu nebo uplatňování nároků; nebo vnesete námitku proti zpracování údajů – do okamžiku zjištění, zda náš oprávněný zájem je nadřazený vůči základu námitky;
 • vzhledem k žádosti o přenesení údajů: vaše údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy uzavřené s vámi a také když zpracování probíhá automatizovaným způsobem.

Máte právo podat stížnost proti zpracování vašich osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Generální inspektor ochrany osobních údajů (adresa: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Za jakých situací můžete odmítnou zpracování vašich údajů?

Máte právo vnést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, když:

 • zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu nebo pro statistické účely a námitku odůvodňuje mimořádná situace, ve které jste se ocitli,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Pamatujte, že právo na námitku můžete uplatnit od 25. května 2018.

Komu zpřístupňujeme vaše osobních údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme subjektům, se kterými spolupracujeme při poskytování služeb elektronickou cestou čili takovým, které zajišťují platební služby, a firmám, které poskytují pro nás zásilkové služby. Vaše osobní údaje můžete předat správním orgánům, které bojují s podvody a zneužíváním.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v době platnosti smlouvy uzavřené s vámi a také po jejím ukončení pro účely:

 • uplatňování nároků v souvislosti s plněním smlouvy,
 • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, včetně daňových a účetních,
 • prevence zneužití a podvodů,
 • statistické a archivační,
 • maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy.

Vaše osobní údaje uchováváme pro marketingové účely v době platnosti smlouvy nebo do okamžiku, kdy vnesete námitku proti takovému zpracování, v závislosti na tom, která událost vznikne dříve.

V případě pořádání věrnostních programů, soutěží a akčních nabídek, kterých se můžete účastnit – budeme zpracovávat vaše údaje v době jejich trvání a ve vyúčtovacím období předání cen. Za účelem vyúčtování, tj. odůvodnění dodržování předpisů týkajících se zpracování osobních údajů, budeme uchovávat údaje po dobu, ve které je firma EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa. zavázána k zachování údajů nebo dokumentů, které je obsahují, pro doložení splnění právních požadavků a umožnění kontroly jejich splnění veřejnými orgány.

Údaje, které shromažďuje internetový obchod

Údaje shromažďované při registraci
    Klient při registraci do internetového obchodu uvádí své údaje dobrovolně.
    Klient při registraci do internetového obchodu uvádí jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, kontaktní telefon
    Klient při registraci uvádí login a heslo chránící účet klienta v internetovém obchodě. Login a heslo musí klient chránit proti zneužití neoprávněnými osobami.

Údaje shromažďované při nákupní transakci
    Klient při nákupní transakci uvádí mj.: druh kreditní karty, číslo kreditní karty, datum platnosti karty, číslo CVV.

Údaje shromažďované automaticky
    Při návštěvě klienta na stránkách internetového obchodu jsou automaticky staženy údaje: IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému. Tyto údaje mohou shromažďovat soubory cookies a systém Google Analytics.
    Internetový obchod shromažďuje také údaje klientů, jako jsou: e-mailová adresa, IP adresa, kteří se kontaktují prostřednictvím stránek internetového obchodu.
    Internetový obchod shromažďuje údaje klientů (jako jsou: nick, pseudonym a jiné), kteří dobrovolně přidávají komentáře k výrobkům na stránkách internetového obchodu.

Využívání údajů internetovým obchodem

  Údaje, které klient uvádí při registraci, se používají pouze pro umožnění klientovi přihlásit se do internetového obchodu a pro účely realizace objednávky. Registrace v internetovém obchodě je povinná, pokud chce klient podat objednávku.
   Údaje shromažďované při nákupní transakci se používají pouze pro účely provedení platby na podanou objednávku.
  Údaje klienta jsou zpřístupňovány jiným subjektům, jako jsou kurýrní firmy, platební operátoři, pojistitelé, aukční servisy, pro účely realizace objednávky.
    Údaje shromažďované automatizovaným způsobem se mohou používat pro analýzu chování klientů na stránkách internetového obchodu, shromažďování demografických údajů o klientech, pro personalizaci obsahu stránek internetového obchodu.
    Údaje shromažďované přímým kontaktem klienta s internetovým obchodem prostřednictvím webových stránek se používají pouze pro účely provádění korespondence s klientem a zodpovězení dotazů klienta.
    Údaje klienta jsou zpřístupňovány generálnímu inspektorovi ochrany osobních údajů a orgánům činným v trestním řízení a justičním orgánům na základě právních předpisů.
    Se souhlasem klienta se údaje používají pro marketingové účely.

Změna údajů

    Klient má právo na doplnění, aktualizaci, opravu, zanechání zpracování, výmaz osobních údajů, pokud nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo byly shromážděny s porušením zákona nebo jsou již zbytečné pro realizaci účelů, pro které byly shromážděny. Ostatní práva a povinnosti klienta v rámci osobních údajů stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


   Klient může sám provést změnu údajů uvedených v systému internetového obchodu.
Změně nepodléhají údaje použité pro nákupní transakci, protože jsou součástí účetního dokladu, a údaje shromažďované automatizovaným způsobem.

Odstranění účtu

    Klient, který založil účet v internetovém obchodě, může kdykoli podat internetovému obchodu žádost o jeho odstranění. Odstranění účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých údajů klienta. Takový účet nebude možné obnovit.

Ochrana údajů

    Klient je povinen chránit důvěrnost hesel a uživatelských názvů, které používá v internetovém obchodě. Klient nese odpovědnost za poskytnutí hesla a umožnění používání účtu třetím osobám. Klient odpovídá za činnosti, které provádí s použitím hesla nebo svého účtu. Klient je povinen ihned informovat internetový obchod o tom, že neoprávněné osoby používají jeho účet, nebo o veškerém jiném známém porušení bezpečnosti.
    Komunikace mezi klientem a serverem internetového obchodu je zakódována. Bezpečnost datového přenosu je zajištěna díky používání šifrovacího protokolu SSL (Secure Socket Layer v3). SSL spočívá v kódování údajů před jejich odesláním z prohlížeče klienta a dekódování po bezpečném doručení na server internetového obchodu. Informace je zaslána ze serveru internetového obchodu klientovi a je také kódována a po doručení do cíle dekódována.

Změna politiky soukromí

    Internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu této politiky soukromí, o čemž klienti internetového obchodu budou informováni na stránkách internetového obchodu.