Vrátenie a výmena tovaru

1. Podľa zákona o ochrane vybraných práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (ustawa „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”) z 2. marca 2000 je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar v lehote 14 dní. Podmienkou vrátenia je zaslanie tovaru, ktorý bol zakúpený v e-shope www.ekokids.eu, na náklady kupujúceho na adresu sídla predávajúceho a zaslanie oznámenia o vzniknutej situácii.

2. Zásielka, o ktorej sa hovorí v bode 1. musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

3. Vrátený tovar musí spĺňať nižšie uvedené podmienky:
a. tovar nesmie byť poškodený ani použitý, označenia tovaru a visačky nesmú byť porušené,
b. ak sa tovar skladal z niekoľkých častí, musí byť kompletný,
c. ak bol tovar zabalený, je potrebné ho vrátiť v pôvodnom balení,
d. k vrátenému tovaru priložte doklad o zaplatení.

4. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v bode 3. vrátenie tovaru nebude akceptované.

5. Peniaze budú vrátené do 5 pracovných dní od okamihu dodania tovaru do sídla predávajúceho:

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa


www.ekokids.eu

Poľsko 

prevodom na bankový účet, ktorý uviedol kupujúci alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú adresu.

6. Zásielky na dobierku nebudeme preberať.

   

Reklamácie a záruky
1. Tovar zakúpený v e-shope je novo vyrobený - nepoužitý a má záruku od výrobcu alebo od distribútora. V prípade zistenia technických nedostatkov výrobku alebo prípadného chybného doručenia bezodkladne kontaktujte pracovníkov zákazníckeho servisu obchodu s cieľom nájsť postup riešenia problému. Tovar Vám vymeníme za nový (opravený) alebo Vám vrátime peniaze za tovar a poštovné na účet, ktorý uvediete. K zásielke priložte informáciu o vzniknutej situácii a údaje potrebné na vrátenie peňažných prostriedkov.

2. Predávajúci nebude vybavovať reklamácie týkajúce sa odlišnosti farieb a farebných odtieňov, vyplývajúce z individuálnych nastavení počítača kupujúceho.

3. Pokiaľ bol balík pri preprave poškodený alebo ak bola prerušená ochranná páska, je potrebné v prítomnosti kuriéra/poštového doručovateľa spísať škodový zápis. Reklamácie budú vybavené iba na základe zápisu potvrdeného doručovateľom.

4. V prípade neoprávnenej reklamácie zasielame reklamovaný tovar späť kupujúcemu na jeho náklady alebo ponecháme na vyzdvihnutie v sídle predávajúceho počas 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. Reklamácie je potrebné zasielať na adresu predávajúceho spolu s vyplneným vyhlásením o odstúpení od zmluvy:

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa

www.ekokids.eu

Vzor reklamačného formulára na vytlačenie 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy v prípade vrátenia tovaru na vytlačenie

Nižšie uvádzame vzor Oznámenia o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade vrátenia tovaru.

Meno a priezvisko                                                                                                                                dátum, miesto

…………………………………………………

Adresa

…………………………………………………

Vaše telefónne číslo

                                                                                              

                                                                                                                                 EKO Łukasz Kot

                                                                                                                                  ul. Szafranowa 11

                                                                                                                                 42-224 Częstochowa

                                                                                                                                  Poľsko

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

Týmto oznamujem, že podľa čl. 27 zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014 (Ustawa o prawach konsumenta) Vám vraciam zakúpený tovar v podobe:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tovar som prevzal dňa: ……………………………………….

Číslo bankového účtu, na ktorý žiadam vrátiť platbu za vrátený tovar

IBAN:......................................................................................................................................................

 

SWIFT/BIC:................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že vrátený tovar je v nezmenenom stave a nebol použitý.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              podpis